रत्नागिरी : शासकिय आधारभूत धान्य खरेदी योजना हंगाम २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यात शासनाच्या वतीने मुख्य अभिकर्ता म्हणून दि. महाराष्ट्र राज्य सहकार पणन महासंघ मुंबई, जिल्हा पणन कार्यालय यांच्या वतीने जिल्हयात १४ धान खरेदी केंद्रावर धानाची खरेदी करण्यात येते.

शासनाने धान खरेदी साठी २१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत नाव नोंदणीसाठी मुदत देण्यात आलेली होती. सदर धान नोंदणीसाठी आता १० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तरी सर्व शेतक-यांनी धान पीकाची हंगाम २०२२-२३ ची (भाताची नोंद असलेला सातबारा उतारा, आधार कार्ड, अद्यावत बँक पासबुक इत्यादी कागदपत्र घेऊन खालील केंद्रावर नोंदणी करावी असे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी एम. देवेंदर सिंह यांनी आवाहन केले आहे. तसेच सातबारा / ८ अ उता-यासोबत नोंदणी करताना शेतक-याचा लाईव्ह फोटो संगणक प्रणालीवर अपलोड करण्यात यावा.

खरेदी केंद्राची नांवे पुढील प्रमाणे आहे. खेड तालूका सह.ख.वि.संघ.लि. खरेदी केंद्राचे ठिकाण खेड, दापोली तालुका केळशी परिसर अंबा उत्पा. सह. मर्या. खरेदी केंद्राचे ठिकाण केळशी, दापोली ता.सह.ख.वि.संघ.लि. खरेदी केंद्राचे ठिकाण दापोली, गुहागर ता.सह.ख.वि.संघ लि. खरेदी केंद्राचे ठिकाण गुहागर, चिपळूण ता.सह.ख. विक्री संघ, चिपळूण खरेदी केंद्राचे ठिकाण चिपळूण, मिरवणे, आकले, शिरळ विविध कार्य सेवा. सोसायटी शिरळ भागाडी खरेदी केंद्राचे ठिकाण शिरळ भागाडी, शिरगांव गट विविध कार्य सेवा. सोसायटी शिरगांव खरेदी केंद्राचे ठिकाण शिरगाव, रत्नागिरी जिल्हा कृषि औ. सर्व सेवा संघ. लि. रत्नागिरी खरेदी केंद्राचे ठिकाण झाडगाव नाका / संगमेश्वर, लांजा तालुका सह.ख. विक्री संघ लि. लांजा खरेदी केंद्राचे ठिकाण लांजा, राजापूर तालूका सह. खरेदी विक्री संघ लि. राजापूर खरेदी केंद्राचे ठिकाण राजापूर / पाचल.

तरी जिल्हयांतील शेतक-यांनी १० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत धानासाठी वरील प्रमाणे कागदपत्र घेऊन खरेदी केंद्रावर त्वरीत नोंदणी पूर्ण करावी, असे जिल्हा पणन अधिकारी, रत्नागिरी यांनी कळविले आहे.